Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
22 marca 2017
 18:54,

Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki DAMF Invest S.A.

Zawiadamiający poinformowali o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot zależny od spółki DAMF Invest S.A. oraz pośrednio zależny Pana Damiana Patrowicz oraz jednocześnie o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta poniżej progu 5 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zawiadamiający poinformowali, że aktualnie tj. na dzień 22.03.2017 r. pośrednio nie posiadają akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu