Zawarcie znaczącej Umowy
4 października 2012
 07:18,

RB 43/2012

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 03.10.2012r. zawarł z osoba fizyczną umowę pożyczki. Emitent informuje, ze nie zachodzą żadne powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą Przedmiotem Umowy pożyczki jest 1620 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. będących własnością Emitenta. Strony uzgodniły wynagrodzenie z tytułu udzielonej przez Emitenta pożyczki w wysokości 20.000,00 zł. Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 02.10.2014. Akcje spółki ELKOP ENERGY S.A. w liczbie 1620 będące przedmiotem pożyczki stanowią 4,98 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY oraz uprawniają do oddania 1620 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. Emitent informuje, że Umowa przewiduje kary umowne wyłącznie obciążające pożyczkobiorcę w wysokości do 4.000.000 zł Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent informuje, że kryterium uznania umowy pożyczki z dnia 03.10.2012r. za znacząca jest wartość rynkowa akcji będących przedmiotem umowy.