Zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości
25 września 2014
 18:49,

Raport bieżący nr 59/2014

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 25.09.2014 r. zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp. z o.o. z dnia 25.09.2014 r. wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014 r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika ELKOP S.A. jako sprzedającej 1.362 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy udział.

Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostały zbyte po cenie nominalnej 5.000,00 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 6 810 000,00 zł, która płatna będzie do dnia 30.04.2015 r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującego poprzez cesje jej należności na Emitenta.

Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014 r. ilość udziałów stanowi 2,66 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.362 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Sprzedane 1.362 udziały spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.