Zawarcie znaczącej Umowy na wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego Emitenta.
15 lipca 2010
 21:28,

RB 35/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14.07.2010 Emitent podpisał umowę z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową “EPIX” Krzysztof Kubis z siedzibą Wyry (Wykonawca), na “Wykonanie Termomodernizacji Budynku Administracyjno-Biurowego Spółki PE ELKOP S.A.”
Wartość przedmiotowej umowy wynosi 728.000zł netto.
Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczony został na 31-10-2010 roku.
Zgodnie z zapisami umowy Emitent otrzyma od Wykonawcy kaucje gwarancyjna stanowiąca 10% wartości Umowy jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy.
Wykonawca udzieli Gwarancji należytego wykonania umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego.
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).