Zawarcie znaczącej umowy.
24 lipca 2008
 22:07,

RB 65/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 23 lipca 2008 roku otrzymał dwie podpisane w dniu 18.07.2008 roku umowy pomiędzy Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem.

1.Temat umowy: ” Wykonanie i montaż instalacji elektrycznych w ramach budowy baterii koksowniczej 1 BIS na terenie koksowni Radlin ”
Termin wykonania umowy: do 2 miesięcy od daty przekazania frontu robót na obiekcie lub jego części.
Wynagrodzenie: 231 174,40 zł netto zostanie powiększone o należny podatek VAT.

2.Temat umowy: ” Przebudowa sieci kablowej 6kV na powierzchni – likwidacja kanałów kablowych – dla KW SA – oddział KWK Bielszowice ”
Termin wykonania umowy: do 30.11.2009 roku.
Wynagrodzenie: netto – 461 250,00 zł ; brutto – 562 725,00 zł
Kary umowne : 0,1% wartości umowy brutto za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; 10% wartości umowy brutto za nie przystąpienie do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron; 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Kryterium przychodów było podstawą do uznania łącznej wartości tych umów jako umowy znaczącej.