Zawarcie znaczącej Umowy
9 października 2012
 06:32,

RB 44/2012

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 08.10.2012r. zawarł umowę pożyczki akcji z osobą fizyczną. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 1600 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. będących własnością Emitenta. Strony uzgodniły wynagrodzenie z tytułu udzielonej przez Emitenta pożyczki w wysokości 20.500,00 zł. Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 07.10.2014. Akcje spółki ELKOP ENERGY S.A. w liczbie 1600 będące przedmiotem pożyczki stanowią 4,92 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP ENERGY oraz uprawniają do oddania 1600 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. Emitent informuje, że nie zachodzą żadne powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Emitent informuje, że Umowa przewiduje kary umowne wyłącznie obciążające pożyczkobiorcę w wysokości do 4.000.000 zł Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent informuje, że kryterium uznania umowy pożyczki z dnia 08.10.2012r. za znacząca jest wartość akcji będących przedmiotem umowy.