Zawarcie znaczącej umowy
14 maja 2014
 07:14,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie informuje, że w dniu 14.05.2014 r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A w Płocku jako pożyczkobiorcą.

Umowa pożyczki opiewa na kwotę 5.600.000,00 zł i zawarta została na okres od dnia 14.05.2014 r. do dnia 14.07.2014r. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na poziomie 6 %
w stosunku rocznym. Strony również dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przez DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że umowa pożyczki z dnia 14.05.2014 r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu ani nie zawiera żadnych postanowień, które odbiegały by od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Kryterium uznania umowy za istotną jest jej wartość graniczna z równowartością 10% aktualnej wysokości kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A.