Zawarcie znaczącej umowy
14 stycznia 2014
 10:42,

RB 3/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie informuje, że w dniu 13.01.2014 r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki jest 4.890.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.

4.890.000 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014 r. stanowi 30,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 4.890.000 głosów stanowiących 30,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.12.2015 r.

Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Prezes Zarządu pożyczkobiorcy – DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz sprawuję funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. Prezes Zarządu Emitenta Pan Jacek Koralewski sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej pożyczkobiorcy – DAMF Invest S.A. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Emitent informuje, że kryterium uznania umowy pożyczki z dnia 13.01.2014 r. za znacząca jest wartość rynkowa akcji będących przedmiotem umowy która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.