Zawarcie znaczącej umowy.
4 marca 2009
 23:09,

RB 19/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że dnia 02.03.2009 Emitent (Wynajmujący) podpisał umowę najmu z Bumech S.A. (Najemca).

Przedmiotem umowy jest oddanie do odpłatnego korzystania z:

a) pomieszczeń biurowych,

b) hal z suwnicami oraz ich części (w tym pomieszczenia socjalne, pomocnicze i magazynowe),

c) powierzchni parkingów ogrodzonych,

d) powierzchni placu składowego pod suwnicą.

Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony 30 lat, począwszy od dnia 02.03.2009 roku. Emitent szacuje wartość umowy na około 19,5 mln złotych netto.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Wynajmujący oświadcza, że w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży przedmiotu najmu Najemcy przysługuje prawo pierwokupu, przy czym prawo pierwokupu przysługuje Najemcy zarówno w przypadku sprzedaży całości najmowanych nieruchomości jak i ich części.

W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wynajmującego przed upływem terminu jej obowiązywania Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości wynikającej z trzymiesięcznego przychodu Najemcy za ostanie trzy miesiące przed otrzymaniem zawiadomienia o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy przez Wynajmującego.

W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wynajmującego przed upływem terminu jej obowiązywania w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy, oprócz kary umownej opisanej powyżej, Wynajmujący dodatkowo zwróci Najemcy nakłady poniesione przez niego na przedmiot najmu i potwierdzone przez Wynajmującego.

Umowa nie zawiera uregulowań, które wyłączałyby odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych Wynajmującego z tytułu przedterminowego rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy.

W przypadku gdy Najemca wypowie umowę przed upływem terminu jej obowiązywania zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzymiesięcznego czynszu wynikającego z niniejszej umowy. Zapłata kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu wcześniejszego ustania stosunku najmu.