Zawarcie znaczącej umowy.
19 listopada 2008
 22:27,

RB 75/2008

ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2008 roku zawartej umowy pomiędzy Emitentem a Osiedla Niepołomickie Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na budowę domów w zabudowie bliźniaczej w Katowicach-Zarzeczu.
Wartość umowy: 3.263.400 zł. netto.
Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od rozpoczęcia które nastąpi 7 dni po przekazaniu terenu budowy
Kary umowne za niewykonanie zobowiązań Wykonawcy:
– za niewykonanie zobowiązania do rozpoczęcia budowy 0,5% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
– za zerwanie umowy z przyczym niezależnych od Zamawiającego 10% wartości umowy
– za niewykonanie zobowiązania do zakończenia budowy w terminie 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki
– za nieprzedstawienie dokumentów dotyczących gwarancji, rękojmi, atestów jakościowych oraz parametrów technicznych 0,1% wartości umowy
Kary umowne za niewykonanie zobowiązań Zamawiającego:
– za zerwanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 5% wartości umowy
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitałów własnych Emitenta.