Zawarcie znaczącej umowy.
26 sierpnia 2008
 22:13,

RB 68/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 25 sierpnia 2008 roku otrzymał podpisaną umowę pomiędzy BIPROMET S.A.. z siedzibą w Katowicach a Emitentem.

Temat umowy: “Wykonanie robót elektromontażowych dla instalacji odpylania strony koksowej baterii koksowniczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego II Etapu Modernizacji Koksowni Radlin w Radlinie”
Termin wykonania umowy: do 18.09.2008 roku.
Wynagrodzenie netto – 511.300,00 zł.
Kary umowne : 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy; 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z winy jednej ze stron; w razie opóźnienia w usunięciu wad kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

Kryterium przychodów było podstawą do uznania wartości jako umowy znaczącej.