Zawarcie znaczącej umowy – Oświadczenie o objęciu udziałów
23 lutego 2012
 11:01,

RB 8/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, że w dniu 17.02.2012r. Emitent złożył oświadczenie , sprostowane w dniu 23-02-2012 roku Aktem Notarialnym Rep. A 408/2012 , w przedmiocie objęcia 10.000 udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000383541 o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Udziały spółki REFUS Sp. z o.o. objęte przez Emitenta zostały w zamian za dokonanie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 15.650.000 zł. jednostkowa cena objęcia każdego udziału wyniosła 1.565,00 zł ,

Emitent informuje, że oświadczenie o objęciu udziałów zostało złożone bez zastrzeżenia żadnego warunku oraz terminu.

Objęte 10.000 udziałów po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie stanowiło 64,30% udziału w kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. oraz będzie uprawniało Emitenta do oddania 10.000 głosów stanowiących 64,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników REFUS Sp. z o.o.,

Wartość dokonanej wpłaty tytułem objęcia udziałów oraz wartość udziałów będących przedmiotem oświadczenia Emitenta stanowią kryterium uznania zdarzenia o którym mowa w niniejszym raporcie za znaczącą umowę.