Zawarcie umowy.
18 sierpnia 2005
 14:17,

UNI-PL 21/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2005roku została zawarta znacząca dla emitenta umowa.Umowę zawarto z Kompanią Węglową S.A.- Kopalnią Węgla Kamiennego”Piast” z siedzibą w Bieruniu.
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pt.: Modernizacja układu zasilania rozdzielni 6 kV-R-500 na poziomie 500 m w KWK “Piast” wraz z przynależną dokumentacją wynikajaca z umowy.
Przewidywany termin realizacji całości zadania objętego umową – do dnia 30 września 2005 roku.
Całkowita wartość netto umowy wynosi 549 000,00 zł (słownie:pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Do w/w wartości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ustawowej.