Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
5 lutego 2007
 22:48,

RB 12/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 2 lutego 2007 r.,że spółka zależna EL-EKO Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie zawarła w dniu 20 grudnia 2006 roku umowę dzierżawy z Gamesa Energia Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.Wydzierżawiający oddaje, a dzierżawca przyjmuje w dzierżawę grunty rolne położone w Równem.Umowa zostaje zawarta na okres 25 lat.
Czynsz dzierżawny będzie płatny:
1.za okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 r -w kwocie 15.000 zł,
2.za rok 2008 r.- w kwocie 15.000 zł,
3.za okres od 1 stycznia 2009 r. do momentu podłączenia elektrowni wiatrowej do sieci -w kwocie 25.000 zł,
4.od momentu podłączenia elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej -w kwocie 16.000 zł, za każdą eksploatowaną elektrownię wiatrową rocznie, nie mniej jednak niż łącznie 50.000 zł rocznie.
Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o należny podatek VAT.