Zawarcie umowy pożyczki.
18 czerwca 2007
 11:03,

RB 40/2007

Zarząd Elkop SA podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 15 czerwca 2007 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Emitentem a jego spółką zależną EL-EKO SYSTEMS SA z siedzibą w Chorzowie . Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej Emitentowi w kwocie 200.000 zł .
Termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2007 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi : jednomiesięczny WIBOR liczony na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca powiększony o 2%.