Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej
26 marca 2015
 17:13,

Raport bieżący nr 7/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2015 r. zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.03.2015 r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.300.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 08.05.2015 r.
Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało przez strony na poziomie 5% w skali roku i płatne będzie wraz ze zwrotem kwoty pożyczki tj. w dniu 08.05.2015 r.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Investment Friends S.A. poprzez wystawienie weksla własnego in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Investment Friends S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Jacek Koralewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Investment Friends S.A.
Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na charakter powiązań pomiędzy Emitentem a spółką Investment Friends S.A.