Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
16 czerwca 2020
 18:11,

Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.06.2020 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000410606_ jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia 16.06.2020 r. Emitent zaciągnął u Pożyczkodawcy pożyczkę pieniężną w kwocie 10.450.000,00 zł _słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ na okres od dnia 16.06.2020 r. do dnia 30.06.2024 r.
Strony uzgodniły, iż z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje prowizja w wysokości 4,5 % tj. w kwocie 450.000,00 zł, która została potrącona przez Pożyczkodawcę z kwoty udzielonej pożyczki.

Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2 % liczona w stosunku rocznym.

Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne będą jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki w dniu 30.06.2024 r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy.

Emitent zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Pożyczkodawcy jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Pożyczkodawcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką DAMF Inwestycje S.A, zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Ponadto czterech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta _40,1%_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy _44,4%_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu