Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
30 grudnia 2019
 20:16,

Raport bieżący nr 54/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019 r. Emitent zaciągnął u Pożyczkodawcy pożyczkę pieniężną w kwocie 27.200.000,00 zł _słownie: dwadzieścia siedzeń milionów dwieście tysięcy złotych 00/100 _ na okres do dnia 31.12.2024 r.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Od dnia 01 stycznia 2021 r. oprocentowanie pożyczki wynosić będzie w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych powiększonej o 1%. Strony ustaliły, że Emitent w będzie dokonywał spłat odsetek w okresach miesięcznych, które płatne będą z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy do 20 dnia następnego miesiąca. Kapitał będzie płatny jednorazowo do dnia 31.12.2024 r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.

Emitent zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Pożyczkodawcy jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Pożyczkodawcy weksla własnego in blanco wraz
z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta
Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta _40,1%_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy _33,5%_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu