Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
14 grudnia 2018
 23:06,

Raport bieżący nr 87/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2018 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia 14.12.2018 r. Emitent zaciągnął u Pożyczkodawcy pożyczkę pieniężną w kwocie 26.800.000,00 zł słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy na okres do dnia 31.12.2020 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych.

Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne będą jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki w dniu 31.12.2020 r.
Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

Emitent zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Pożyczkodawcy jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Pożyczkodawcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poprzez przewłaszczenie na rzecz Pożyczkodawcy udziałów Spółki IFEA Sp. z o.o. w liczbie 1.690 szt. udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 8.450.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto jeden z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest jedynym wspólnikiem spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu