Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
5 października 2018
 17:19,

Raport bieżący nr 66/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 05.10.2018 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379, jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 05.10.2018 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 6.040.000,00 zł _słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy złotych_ na okres do dnia 31.12.2019 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5 % w skali roku.

Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Kwota kapitału udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 31.12.2019 r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu jej zawarcia tj. 05.10.2018 r.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą pozostaje w mocy zawarta w dniu 03.11.2017 r. umowa pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2017 z dnia 03.11.2017 r., której kapitał na dzień 05.10.2018 r. wynosi 5.150.000,00 zł _słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy_.

Łącznie na mocy umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. oraz umowy pożyczki z dnia 05.10.2018 r. kapitał udzielonych przez Emitenta pożyczek spółce Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku to 11.190.000,00 zł _słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Pomiędzy Emitentem a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu