Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
25 czerwca 2018
 18:59,

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018 r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 950.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 3,00 % w skali roku. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, zapłata odsetek nastąpi jednorazowo na koniec trwania okresu pożyczki.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę została zabezpieczona poprzez dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie własności nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy na Emitenta. Przedmiotem przewłaszczenia jest nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym zlokalizowana w Rzeszowie o wartości rynkowej 3.457.583,00 zł.
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje, że w razie uchybienia przez pożyczkobiorcę terminom spłaty pożyczki i odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018r. Emitent będzie uprawniony do zaspokojenia się poprzez przejęcie własności nieruchomości.
Emitent ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 07.03.2018r. oraz raportu bieżącego nr 29/2018 r. z dnia 25.06.2018r. informuje, że zawarta w dniu 25.06.2018r. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zabezpiecza zwrot pożyczki oraz odsetek wynikających z Umowy z dnia 25.06.2018 r. opiewającej na kwotę 950.000,00 zł o której mowa powyżej oraz zwrot pożyczki oraz odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r. opiewającej na kwotę 2.500.000,00 zł tj. łącznie na kwotę 3.450.000,00 zł.

Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent poza pożyczką opisana powyżej udzielił spółce RESBUD SE w Płocku pożyczki pieniężnej w kwocie 2.500.000,00 zł na mocy Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. – o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2018 z dnia 07.03.2018r. oraz raportem bieżącym nr 29/2018r. z dnia 25.06.2018r. Łączna wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz RESBUD SE w Płocku wynosi 3.450.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu