Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
13 czerwca 2024
 17:45,

Raport bieżący nr 17/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.06.2024 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 13.06.2024r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w kwocie 2.800.000,00 zł _słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100_ na okres do dnia 31.12.2029 r.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych powiększonej o 1,5%. Spłata odsetek będzie następowała jednorazowo wraz ze spłatą kapitału pożyczki w dniu jej wymagalności tj. 31.12.2029 r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Pożyczkodawcy jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Ponadto Emitent informuje, że Pożyczkobiorca jest dominującym akcjonariuszem Emitenta _51,4%_.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu