Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
13 czerwca 2024
 17:41,

Raport bieżący nr 16/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.06.2024 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia 13.06.2024 r. Emitent zaciągnął u Pożyczkodawcy pożyczkę pieniężną w kwocie 10.700.000,00 zł _słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100_ na okres do dnia 31.12.2034 r.

Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,073% w skali roku. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki. Spłata odsetek za cały okres na jaki została zawarta umowa pożyczki, została dokonana przez Emitenta jednorazowo w dniu zawarcia umowy pożyczki. Pożyczka przeznaczona jest na bieżącą działalność Emitenta.

Emitent zabezpieczył swoje zobowiązania z tytułu zawartej umowy pożyczki poprzez wydanie Pożyczkodawcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd informuje, że ze środków pozyskanych z opisanej wyżej pożyczki Emitent dokonał całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu przejętego długu o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz części zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 r. o zaciągnięciu i warunkach której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 54/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Ponadto Emitent informuje, że dominujący akcjonariusz Emitenta _51,4%_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu