Zawarcie umowy pożyczki
27 grudnia 2017
 18:13,

Raport bieżący nr 80/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2017 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_, jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 27.12.2017 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej
w kwocie 3.700.000,00 zł _słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych_ na okres do dnia 31.01.2018 r. Pożyczka została oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,7 % w skali roku. Kwota kapitału udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócona Emitentowi do dnia jej obowiązywania tj. 31.01.2018 r.

Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości kwoty pożyczki lub części kapitału udzielonej pożyczki. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu jej zawarcia tj. 27.12.2017 r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie Emitent raportem bieżącym nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r. poinformował, iż na mocy Umowy z dnia 03.11.2017 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 12.000.000,00 zł _słownie: dwanaście milionów złotych_ na okres do dnia 31.10.2019 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 33 % udziału a kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz 33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu