Zawarcie umowy pożyczki
3 listopada 2017
 17:14,

Raport bieżący nr 72/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 03.11.2017 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_, jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 03.11.2017 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 12.000.000,00 zł _słownie: dwanaście milionów złotych_ na okres do dnia 31.10.2019 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5 % w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Kwota kapitału udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 31.10.2019 r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu jej zawarcia tj. 03.11.2017 r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 33,5 % udziału a kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz 33,5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu