Zawarcie umowy nabycia akcji
18 grudnia 2015
 17:26,

Raport bieżący nr 43/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015 r. do Spółki wpłynęła informacja, że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015 r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przydziału akcji Emitent nabył od spółki DAMF Invest S.A. 3.065.135 akcji spółki IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C (KRS 0000552042).

Emitent informuje, że nabyte w dniu 14.12.2015 r. przez Emitenta 3.065.135 akcji stanowi 30,65 % udziału w kapitale zakładowym IFERIA S.A. oraz uprawnia do oddania 3.065.135 głosów na Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. co stanowi 30,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A.

Emitent informuje, że 3.065.135 akcji IFERIA S.A. zostało nabytych za łączną cenę 61.302,70 zł, tj. za cenę 0,02 zł za każdą akcję.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto troje członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, ponadto, że spółka IFERIA S.A. w której akcje zostały nabyte przez Emitenta uczestniczy jako Spółka Przejmująca w procedurze podziału Emitenta na mocy uzgodnionego
w dniu 15.05.2015 r. Planu Podziału o uzgodnieniu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2015. Pomiędzy Emitentem a spółką IFERIA S.A. zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto troje członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.