Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych – Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych
13 listopada 2014
 19:23,

Raport bieżący nr 78/2014

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 67/2014, 69/2014, 75/2014 oraz 76/2014, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 13.11.2014r. nabył na mocy umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym od akcjonariusza DAMF Invest S.A., który złożył wniosek o sprzedaż akcji w ramach programu, 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje spółki za cenę 4,04 zł każda tj. za łączną cenę 12.698.414,88 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście 88/100) złotych.

Ze względu na ustanowienie przez Akcjonariusza w dniu 13.11.2014 r. zabezpieczeń zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz treścią uchwały nr 1/11/2014 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 10.11.2014r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 76/2014 z dnia 10.11.2014r., zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 21.272.335 akcjami spółki Investment Friends S.A. w Płocku oraz 25.137 akcjami spółki RESBUD S.A. w Płocku, akcjonariusz dokonał przewłaszczenia na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.562.500,00 zł. o czym Emitent informował raportem nr 77/2014 z dnia 13.11.2014r. zapłata ceny ustalonej w umowie nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zapisania akcji będących przedmiotem umowy na rachunku papierów wartościowych Emitenta.

Nabyte przez Emitenta 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje własne Emitenta, stanowi 20,76 % udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 3.143.172 (trzech milionów stu czterdziestu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu.
Emitent informuje, że jednostkowa wartość nominalna nabytych akcji to 3,50 zł (trzy złote 50/100) za każdą akcję tj. łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę akcji własnych to 11.001.102 zł (jedenaście milionów jeden tysiąc sto dwa 00/100) złotych .

Umowa z dnia 13.11.2014 r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Sprzedający akcjonariusz zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treścią uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/11/2014 z dnia 10.11.2014 r. w dniu 13.11.2014 r. ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 21.272.335 akcjami spółki Investment Friends S.A. w Płocku oraz 25.137 akcjami spółki RESBUD S.A. w Płocku, akcjonariusz dokonał przewłaszczenia na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.562.500,00 zł o czym Emitent informował raportem nr 77/2014 z dnia 13.11.2014 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że wraz z nabyciem wyżej wskazanej liczby akcji nabył wszystkie akcje objęte programem skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. Celem programu skupu akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.