Zawarcie umowy.
8 lutego 2007
 22:49,

RB 13/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 lutego 2007 roku,że z dniem 24 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy PEPW ELKOP S.A. a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.Emitent zleca, a Dom Maklerski przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej emisji akcji Emitenta, realizowanej w trybie prawa poboru, wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym-Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Z tytułu wykonania prac Emitent wypłaci wynagrodzenie składające się z następujących pozycji:
1.wynagrodzenie w wysokości 40.000,00 zł , z tego 20.000,00 zł -14 dni po złożeniu w KNF Wniosku oraz 20.000,00 zł -7 dni po przydziale akcji,
2.wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 50.000,00 zł za oferowanie nowej emisji Akcji serii B w trybie prawa poboru.
Wynagrodzenie należne DM z tytułu wykonania przedmiotu Umowy będzie powiększone o należny podatek VAT, jeśli wymagać będą tego odpowiednie przepisy.
Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku.