Zawarcie umowy.
10 kwietnia 2008
 20:28,

RB 34/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku została podpisana umowa (sporządzona 14.03.2008 roku) pomiędzy Emitentem a Akademią Medyczną we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest Remont istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej i rozdzielczej w budynkach Akademii Medycznej we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną zawierającą koncepję projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary.
Termin zakończenia robót: do 30.09.2008 roku. Wartość umowy: netto -252.512,17 zł.; brutto – 308.064,85 zł.