Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej
19 czerwca 2020
 17:34,

Raport bieżący nr 24/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.06.2020 r. Emitent zawarł z pożyczkodawcą spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000410606_, aneks do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 16.06.2020 r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 16.06.2020 r.

Na mocy aneksu z dnia 19.06.2020 r. strony postanowiły o zwiększeniu kwoty pożyczki z dotychczasowej wartości 10.450.000,00 zł do kwoty 11.250.000,00 zł. Kwota 800.000,00 zł o którą została powiększona pożyczka z dnia 16.06.2020 r. została wypłacona przez pożyczkodawcę Emitentowi w dniu 19.06.2020 r. Strony na mocy aneksu
z dnia 19.06.2020 r. postanowiły również, że spłata przez Emitenta odsetek od zaciągniętej pożyczki będzie następowała w okresach miesięcznych.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pożyczki z dnia 16.06.2020 r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 16.06.2020 r. nie uległa zmianie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu