Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki oraz uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu pożyczki
25 czerwca 2018
 18:55,

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018r. zwarł jako pożyczkodawca ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą Aneks do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 07.03.2018r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 r. z dnia 07.03.2018 r.

Na mocy Aneksu z dnia 25.06.2018 r. Strony dokonały zmiany treści łączącej je umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r. w ten sposób, że przedłużeniu uległ dotychczasowy termin zwrotu kwoty pożyczki określony na dzień 30.06.018 r. do dnia 31.08.2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 25.06.2018r., w związku z zawarciem nowej umowy pożyczki ze RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą w kwocie 950.000,00 zł, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem, Emitent uzyskał zabezpieczenie zwrotu pożyczki z dnia 07.03.2018 r. w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Rzeszowie o wartości rynkowej 3.457.583,00 zł. Przewłaszczona na Emitenta nieruchomość zabezpiecza roszczenia Emitenta wobec RESBUD SE w Płocku wynikające z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. opiewającej na kwotę 2.500.000,00 zł oraz Umowy pożyczki z dnia 25.06.2918 r. opiewającej na kwotę 950.000,00 zł, tj. łącznie opiewające na kwotę 3.450.000,00 zł.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje, że w razie uchybienia przez pożyczkobiorcę terminom spłaty pożyczki i odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018r. Emitent będzie uprawniony do zaspokojenia się poprzez przejęcie własności nieruchomości zgodnie z jej wartością rynkową.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu