Zawarcie aneksów do Umów pożyczek
28 grudnia 2016
 18:18,

Raport bieżący nr 26/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 28.12.2016 r. Emitent zawarł Aneksy do dwóch Umów pożyczek zawartych ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_.

Emitent informuje, że w dniu 28.12.2016 r. zawarł z Pożyczkobiorcą spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku Aneks nr 2 do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r.
Na mocy Aneksu nr 2 z dnia 28.12.2016 r. – Strony postanowiły dokonać zmiany terminu spłaty pożyczki, ustalając nowy termin spłaty pożyczki na dzień 29.12.2017 r.
Strony również postanowiły, że Pożyczkobiorca do dnia 31.12.2016 r. dokona spłaty naliczonych odsetek umownych na rzecz Emitenta z tytułu udzielonej pożyczki, liczonych od kwoty pożyczki za okres od dnia udzielenia pożyczki tj. od dnia 17.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. włącznie w kwocie 159.484,92 zł. Natomiast naliczone odsetki umowne od kwoty udzielonej pożyczki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 29.12.2017 r. zostaną spłacone wraz ze zwrotem kwoty kapitału do dnia 29.12.2017 r.

O zawarciu Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016r. Emitent informował raportem nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r., o zawarciu Aneksu nr 1 z dnia 30.09.2016 r. do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 30.09.2016 r.

Emitent jedocześnie w dniu 28.12.2016 r. zawarł z Pożyczkobiorcą spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku Aneks nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r.
Na mocy Aneksu nr 1 z dnia 28.12.2016 r. Strony postanowiły dokonać zmiany terminu spłaty pożyczki, ustalając nowy termin spłaty pożyczki na dzień 29.12.2017 r.
Strony również postanowiły, że Pożyczkobiorca do dnia 31.12.2016 r. dokona spłaty naliczonych odsetek umownych na rzecz Emitenta z tytułu udzielonej pożyczki, liczonych od kwoty pożyczki za okres od dnia udzielenia pożyczki tj. od dnia 13.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. włącznie w kwocie 21.917,80 zł. Natomiast naliczone odsetki umowne od kwoty udzielonej pożyczki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 29.12.2017 r. zostaną spłacone wraz ze zwrotem kwoty kapitału do dnia 29.12.2017 r.

O zawarciu Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. Emitent informował raportem nr 20/2016 z dnia 13.10.2016 r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna suma udzielonych przez Emitenta na rzecz DAMF INVEST S.A. pożyczek wynosi 3.500.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 72,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 72,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.