Zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
12 czerwca 2007
 11:00,

RB 39/2007

Zarząd PE Elkop SA z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 06 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Elkop SA dotyczący 5.551.000 szt akcji serii B z prawem poboru o wartości 0,30 zł każda , w związku z ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW SA w Warszawie .
Przyjmowanie zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych odbywać się będzie 21 czerwca 2007 roku .
Zarząd Emitenta informuje , że prospekt emisyjny będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych:
– oferującego DM POLONIA NET SA – www.polonia.com.pl
– GPW SA – www.gpw.com.pl
– emitenta – www.elkop.pl