Zarejestrownie na rachunku PDA akcji serii B.
13 lipca 2007
 13:03,

RB 59/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku – przydziału akcji serii B w ramach wykonywania prawa poboru (zapis podstawowy i dodatkowy ) Pan Józef Gamrat (osoba spokrewniona z członkiem Rady Nadzorczej ) przekroczył udział 5 % .
Przed zapisem posiadał 276 926 akcji stanowiących 4,9887 % ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B według stanu na dzień 12 lipca 2007 roku osoba obowiązana posiada 559 266 szt akcji co stanowi 5,0375 % ogólnej liczby głosów.