Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii F
13 maja 2011
 21:49,

RB 17/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2011r. zaoferował do objęcia spółce FON S.A. z siedzibą w Płocku 16.600.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.
Na skutek złożonej przez FON S.A. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 13.05.2011r. strony zawarły umowę objęcia 16.600.000 warrantów , które zostały wydane przez Emitenta .

FON S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z posiadanych warrantów w dniu 13.05.2011r. dokonał zapisu na 16.600.000 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 8.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję i wobec tego łącznie cena emisyjna 16.600.000 akcji serii F Emitenta wyniosła 8.300.000 zł.

————————-

RB 18/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2011r. zaoferował do objęcia spółce ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w drodze oferty prywatnej 16.600.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.
Na skutek złożonej przez ATLANTIS S.A. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 13.05.2011r. strony zawarły umowę objęcia 16.600.000 warrantów , które zostały wydane przez Emitenta .

ATLANTIS S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z posiadanych warrantów w dniu 13.05.2011r. dokonał zapisu na 16.600.000 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 8.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję i wobec tego łącznie cena emisyjna 16.600.000 akcji serii F Emitenta wyniosła 8.300.000 zł.