Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii F
22 czerwca 2012
 07:37,

RB 31/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.06.2012r. realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. Zarząd Emitenta w dniu 21.06.2012r. zaoferował do objęcia 2 podmiotom łącznie 6.168.136 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.
Na skutek złożonych w dniu 21.06.2012r. przez adresatów oferty Emitenta ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 21.06.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 6.168.136 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.
Adresaci oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 21.06.2012r. dokonali zapisu na 6.168.136 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 3.084.068 zł. Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 6.168.136 akcji serii F wyniosła 3.084.068 zł.
6.168.136 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 21.06.2012r. stanowić będzie łącznie 5,88 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 6.168.136 głosów stanowiących 5,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że wraz z wydaniem warrantów z dnia 21.06.2012r.Emitent wydał wszystkie warranty wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 NZW z dnia 23.07.2010r.