Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii F.
1 marca 2012
 12:39,

RB 10/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. Zarząd Emitenta w dniu 29.02.2012r. zaoferował do objęcia spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.

Na skutek złożonej przez REFUS Sp. z o.o. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 01.03.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia przez REFUS Sp. z o.o. oraz wydania 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii F Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NZW z dnia 23.07.2010r.

REFUS Sp. z o.o. w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych warrantów w dniu 01.03.2012r. dokonał zapisu na 31.300.000 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.650.000 zł. Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 31.300.000 akcji serii F Emitenta wyniosła 15.650.000 zł.

31.300.000 akcji Emitenta objętych przez spółkę REFUS Sp. z o.o. stanowi 31,35 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 31.300.000 głosów stanowiących 31,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta