Zamknięcie subskrypcji akcji serii B
13 kwietnia 2017
 17:18,

Raport bieżący nr 33/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. Nr 33, poz. 259_ w związku z zamknięciem w dniu 05.04.2017 r. subskrypcji akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 04.04.2017 r. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji –05.04.2017 r.
data zakończenia subskrypcji – 05.04.2017 r.

2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434. Umowa objęcia akcji zawarta została w dniu 05.04.2017r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
38.500.000_słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach emisji prywatnej akcji serii B zawarta została jedna umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem na wszystkie 38.500.000_słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji serii B.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B objętych zostało 38.500.000 _słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji serii B.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B została zawarta umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B została zawarta umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem. Akcje zostały przydzielone jednemu podmiotowi, który zawarł Umowę objęcia akcji.

10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji _tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji _stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji_:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B to 26.950.000,00 zł _dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to szacunkowo 144.405,00 zł z czego:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty, szacunkowo – 5.000,00 zł
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł
d_ promocji oferty 0,00 zł
e_ pozostałe koszty emisji _opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne_ wyniosły 139.405,00 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,01 zł.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu