Zamknięcie częściowe subskrypcji akcji serii F
27 maja 2011
 21:43,

RB 24/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.05.2011r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Zarząd P.E. ELKOP wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach kapitału warunkowego.
Przedmiotową uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.E. ELKOP S.A. dokonało emisji nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii F uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienna na akcje serii F, cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 0,50 zł za każda akcję.. P.E. ELKOP S.A. w dniu 13 maja 2011 r wydał 33.200.000 warrantów subskrypcyjnych , których posiadacze złożyli zapisy na 33.200.000 akcji serii F.W dniu 13.05.2011r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji serii F w ramach, której złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F o wartości nominalnej i emisyjnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 16.600.000,00 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Akcje serii F obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 12 maja 2011 r.
data zakończenia subskrypcji – 13 maja 2011 r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 33.200.000 akcji serii F zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii F tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii F w dniu 13.05.2011r. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
33.200.000 akcji serii F.

4.Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F w zamian za 33.200.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 33.200.000 akcji serii F. Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,50zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji złożono 2 zapisy na akcje serii F. Zapisy zostały złożone przez 2 osoby prawne.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez dwie osoby prawne.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii F.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 16.600.000 zł. (szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 4.120.000 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 20.000 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 4.000.000zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 25000 zł,
d) koszty promocji oferty 5000 zł,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 70000 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję serii F objętą subskrypcją wynosi 0,1241 zł.