Zamiar połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi i pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
31 stycznia 2012
 08:01,

RB-W 5/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.01.2012r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółkami: 1) ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 2) “El Eko Systems” S.A. w Chorzowie, oraz 3) Investment Friends Development S.A. w Płocku,

W łączeniu wezmą udział:
1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej .

2. ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 241552164, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka ELKOP Administracja Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie administrowania nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym Emitenta – ELKOP S.A. W ciągu ostatniego roku działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o. była zawieszona, ze względu na wdrażaną przez Emitenta politykę ograniczania kosztów działalności operacyjnej, do której zaliczana była działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o.

3. “EL –EKO Systems” S.A. w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000119398, NIP 6422664205, REGON 276759165, kapitał zakładowy 1.300.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka “EL -EKO Systems” S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania elektrowni wiatrowych a także zajmuje się poszukiwaniem i badaniem terenów właściwych pod elektrownie wiatrowe.

4. Investment Friends Development S.A. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000290066, NIP 7743030373,REGON 141037376, kapitał zakładowy 7.000.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Investment Friends Development S.A. jest spółką prowadzącą działalność developerską skupiającą się na budowie mieszkań, hoteli centrów handlowych oraz pomieszczeń biurowych.

Emitent – ELKOP S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w każdej ze Spółek Przejmowanych

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

 plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
 nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
 nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. Emitenta w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
 połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji lub udziałów , zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Cele połączenia zostały podane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2012 i po uzgodnieniu treści planu połączenia nie uległy one zmianie.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami 1) ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 2) “El Eko Systems” S.A. w Chorzowie, oraz 3) Investment Friends Development S.A. w Płocku

Emitent informuje, że o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządami Spółek Przejmowanych w dniu 30.01.2012r. oraz załączniki do tego planu :
1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Elkop Administracja Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia “El-Eko Systems” SA o połączeniu Spółek,
3. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Investment Friends Development SA o połączeniu Spółek
4. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
5. ustalenie wartości majątku Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31.12..2011r.,
6. ustalenie wartości majątku “El-Eko Systems” SA na dzień 31.12..2011r.,r.,
7. ustalenie wartości majątku Investment Friends Development SA na dzień 31.12..2011r.,.,
8. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31.12..2011r.,,
9. oświadczenie z informacją o stanie księgowym “El-Eko Systems” SA na dzień 31.12..2011r.,
10. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Development SA na dzień 31.12.2011r.,
Emitent informuje, że Spółki przejmowane – Investment Friends Development S.A oraz dla “El-Eko Systems” SA dokonały ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swoich stronach internetowych dla “El-Eko Systems” SA – http://elekosystemssa.europ.pl/ , dla spółki Investment Friends Development S.A. – http://www.ifsa.pl/development/index.html oraz dla spółki Elkop Administracja pod adresem http://elkop-administracja.europ.pl/

 

Załączniki: