Zamiar połączenia Emitenta oraz I zawiadomienie o planowanym połączeniu.
27 kwietnia 2012
 20:58,

RB-W 22/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.04.2012r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: Investment Friends Nieruchomości Sp z o.o. w Płocku,

W łączeniu wezmą udział:

1. Emitent – ELKOP S.A. z siedziba w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnych.

2. Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000286785, NIP 7743030485, REGON 141139869, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomościami.

Emitent – ELKOP S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.

Połączenie odbędzie się trybie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

– plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
– nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
– nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. Emitenta w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
– połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Przejmowany podmiot.

Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. jest podmiotem, którego głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie i wynajem nieruchomości. Emitent posiadając 100% udziałów tego podmiotu nie widzi potrzeby utrzymywania i ponoszenia kosztów działalności podmiotu, którego działalność pokrywa się z zakresem działalności Emitenta. Emitenta wskazuje, że jako w jego strukturze wewnętrznej istnieje już dział zajmujący się zarządzaniem i wynajmem nieruchomości, wobec czego wszelkie projekty Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. zostaną przejęte przez odpowiedni dział Emitenta co pozwoli na czerpanie zysków z tego rodzaju działalności bezpośrednio przez Emitenta oraz pozwoli zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej.

Planowane połączenie odbywać się będzie w tzw. trybie uproszczonym, wobec czego koszty jego przeprowadzenia w stosunku do planowanych oszczędności, które przyniesie połączenie są nie znaczne. Ponadto przeprowadzenie połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 26.04.2012r. oraz załączniki do tego planu :

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
4. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP SA o połączeniu Spółek
5. ustalenie wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,
6. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2011r.,,

Emitent informuje, że Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. dokonała ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych na swojej stronie internetowej pod adresem

Załączniki: