Zamiar podziału Emitenta
31 marca 2015
 08:35,

Raport bieżący nr 10/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 31.03.2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę
w przedmiocie zaakceptowania przedstawionego przez Zarząd zamiaru podziału Emitenta poprzez wydzielenie części majątku Emitenta i przeniesienie go na spółkę przejmującą – IFERIA S.A. w organizacji z siedzibą
w Warszawie.
(dalej: Spółka przejmująca).

W podziale jako Spółki dzielone wraz z Emitentem, zgodnie z założeniami procedury podziałowej przyjętej przez Emitenta, będą brały udział następujące podmioty:

Emitent – ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582.

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789.

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281.

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954.

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579.
(dalej: Spółki dzielone)

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Radę Nadzorczą Emitenta założeniami podziału przedstawionymi przez Zarząd podział Emitenta oraz pozostałych Spółek dzielonych miałby zostać dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. przez wydzielenie i przeniesienie części ich majątku na Spółkę przejmującą. Wydzielenie części majątków przenoszonych na spółkę przejmującą dokonane zostanie z kapitału zapasowego Emitenta bez obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz pozostałych Spółek dzielonych (art. 542 § 4 k.s.h.).

W konsekwencji planowanego modelu podziału przez wydzielenie, Emitent zamierza dokonać przeniesienia aktywów i zobowiązań nie związanych bezpośrednio z profilem wiodącej działalności gospodarczej Emitenta na Spółkę przejmującą. Jednocześnie nie ulegnie zmianie wysokość kapitału zakładowego Emitenta a planowany podział nie będzie mieć wpływu na możliwość kontynuacji prowadzenia przez Emitenta dotychczasowej działalności gospodarczej.

W wyniku procedury podziału akcjonariusze Emitenta otrzymają z mocy prawa nowo emitowane w drodze oferty publicznej akcje Spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji Emitenta. Akcje spółki przejmującej będą odpowiadały wartości wydzielonych aktywów i zobowiązań Emitenta.

Warunkiem przeprowadzenia podziału będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Walne Zgromadzenia akcjonariuszy pozostałych podmiotów biorących udział w podziale stosownych uchwał
w przedmiocie podziału.

Emitent informuje, że Spółka przejmująca w której akcje otrzymają akcjonariusze Emitenta w ramach procedury podziału będzie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o przeniesione na nią aktywa Spółek dzielonych. Szczegółowe informacje dotyczące Spółki przejmującej zostaną udostępnione akcjonariuszom z odpowiednim wyprzedzeniem oraz w sposób przewidziany przepisami prawa.

Emitent ponadto informuje, że głównym celem planowanego podziału przez wydzielenie aktywów
i zobowiązań jest uporządkowanie struktury wewnętrznej Emitenta oraz usprawnienie i koncentracja procesów wewnętrznych Emitenta na główny profil jego działalności.
Zgodnie z założeniami procedura podziałowa nie wpłynie w żaden sposób na zdolność Emitenta do prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

Długoterminowymi celami jakie mają zostać zrealizowane w wyniku podziału Emitenta jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności oraz ogólna poprawa kondycji finansowej.

Parytet wymiany akcji, plan podziału, sprawozdanie zarządu oraz inne dokumenty dotyczące podziału wymagane przepisami prawa w tym przepisami kodeksu spółek handlowych, Emitent przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Emitent informuje również, że na bieżąco będzie informował akcjonariuszy o podejmowanych krokach w ramach procedury podziału w formie stosownych raportów.