Zakup akcji przez członka Rady Nadzorczej
29 kwietnia 2010
 21:07,

RB 22/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym , iż członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz dokonał w dniu 19 kwietnia 2010 roku zakupu ( odkupu) poza rynkiem regulowanym w ramach sesji zwykłych 99.094 ( słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćdziesięciu czterech ) akcji Spółki ELKOP SA po 0,50 zł za akcję . Całość transakcji opiewała na kwotę 49.547 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych ). Przedmiotowa transakcja jest elementem procesu scalania akcji przeprowadzonego przez Spółkę ELKOP SA i w głównej mierze polegała na odkupieniu akcji od Spółki EL-EKO Systems SA , które pozostały po uzupełnieniu braków na nowych jednostkach transakcyjnych powstałych po procesie scalenia.
Przed dokonaniem transakcji związanych z uzupełnieniem niedoborów scaleniowych Pan Patrowicz posiadał akcje PE ELKOP SA stanowiące 9,54 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na WZA .Obecnie Pan Mariusz Patrowicz posiada 3.430.915 akcji (po cenie nominalnej 0,50 zł każda ) , co stanowi 9,71% kapitału zakładowego Spółki ELKOP SA i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd PE ELKOP SA składa podziękowania Panu Mariuszowi Patrowiczowi za zaangażowanie środków finansowych w realizacji procesu scalenia akcji.