Wyniki wezwania na akcje Spółki
16 sierpnia 2013
 07:50,

RB 21/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, że na podstawie komunikatu prasowego opublikowanego przez Dom Maklerski Amerbokers S.A. powziął informację o wynikach wezwania na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 21 czerwca 2013r.
Emitent informuje, że w ramach wezwania zawarto transakcje których przedmiotem było 5.935.223 akcji Emitenta.

Emitent informuje, że 5.935.223 akcji stanowi 5,59 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 5.935.223 głosów stanowiących 5,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.