Wykonanie znaczącej umowy
9 lipca 2014
 08:13,

RB 41/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 14.05.2014 r. informuje, że w dniu 09.07.2014 r. spółka DAMF Invest S.A. w Płocku dokonała spłaty zaciągniętej Umową z dnia 14.05.2014 r. pożyczki pieniężnej w kwocie 5.600.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie zobowiązania stron wynikające z Umowy pożyczki z dnia 14.05.2014 r. zostały przez strony wypełnione w całości w prawidłowy sposób.

Emitent informuje, że kryterium uznania niniejszej informacji za istotną jest wartość spłaconej przez DAMF Invest S.A. w Płocku pożyczki granicząca z równowartością 10% aktualnej wysokości kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A.