Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011
23 stycznia 2012
 07:59,

RB 2/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.elkop.pl , oraz jego siedzibie przy ul. Maronia 44 w Chorzowie.

Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 przez
ELKOP S.A. w Chorzowie

Raporty Bieżące
l.p. Data Numer Temat
1. 04.01.2011 1/2011 Informacja o transakcji osoby obowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
2. 10.01.2011 2/2011 Osiągnięcie ponad 5 % ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza.
3. 19.01.2011 3/2011 Wybór Biegłego Rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
4. 21.01.2011 4/2011 Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – zbycie i nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.
5. 25.01.2011 5/2011 Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2010
6. 31.01.2011 6/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
7. 09.02.2011 7/2011 Informacja dla Akcjonariuszy
8. 14.02.2011 8/2011 Informacja dla Akcjonariuszy-Zawarcie znaczącej Umowy
9. 23.03.2011 9/2011 Rejestracja przez sąd spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A.
10. 25.03.2011 10/2011 Pośrednie zbycie akcji
11. 25.03.2011 11/2011 Pośrednie nabycie akcji
12. 29.04.2011 12/2011 Informacja dla Akcjonariuszy
13. 06.05.2011 13/2011 Pośrednie nabycie akcji Spółki
14. 10.05.2011 14/2011 Zakup farmy wiatrowej poprzez spółkę powiązaną od Emitenta
15. 12.05.2011 15/2011 Informacja dla Akcjonariuszy
16. 12.05.2011 16/2011 Informacja dla Akcjonariuszy
17. 13.05.2011 17/2011 Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii F.
18. 13.05.2011 18/2011 Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii F.
19. 17.05.2011 19/2011 Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie .
20. 25.05.2011 20/2011 Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
21. 27.05.2011 21/2011 Nabycie Akcji Spółki
22. 27.05.2011 22/2011 Nabycie Akcji Spółki
23. 27.05.2011 23/2011 Zmniejszenie udziału poniżej 5%
24. 27.05.2011 24/2011 Zamknięcie częściowe subskrypcji akcji serii F
25. 01.06.2011 25/2011 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2011r.
26. 07.06.2011 26/2011 Pośrednie nabycie akcji spółki
27. 07.06.2011 27/2011 Pośrednie nabycie akcji spółki
28. 16.06.2011 28/2011 Informacja dla Akcjonariuszy-zakup elektrowni wiatrowych przez spółkę zależną
29. 01.07.2011 29/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2011r.
30. 01.07.2011 30/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
31. 01.07.2011 31/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2011 r.
32. 08.07.2011 32/2011 Zmiana terminu przekazania do wiadomości publicznej raportu półrocznego.
33. 08.07.2011 33/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
34. 29.07.2011 34/2011 Pośrednie zbycie akcji Spółki.
35. 29.07.2011 35/2011 Pośrednie zbycie akcji Spółki.
36. 29.08.2011 36/2011 Nabycie akcji Spółki.
37. 02.09.2011 37/2011 Informacja Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie.
38. 02.09.2011 38/2011 Pośrednie nabycie akcji Spółki.
39. 02.09.2011 39/2011 Pośrednie nabycie akcji Spółki.
40. 02.09.2011 40/2011 Pośrednie nabycie akcji Spółki.
41. 30.09.2011 41/2011 Zmiana nazwy Spółki
42. 30.09.2011 42/2011 Rejestracja zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta
43. 30.09.2011 43/2011 Rejestracja zmiany kapitału zakładowego spółki oraz zmiany kapitału warunkowego spółki.
44. 25.10.2011 44/2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
45. 25.11.2011 45/2011 Rezygnacje członków Rady Nadzorczej
46. 29.11.2011 46/2011 Nabycie akcji Emitenta
47. 29.11.2011 47/2011 Pośrednie zbycie akcji Emitenta
48. 29.11.2011 48/2011 Pośrednie nabycie akcji
49. 29.11.2011 49/2011 Pośrednie zbycie akcji Emitenta
50. 29.11.2011 50/2011 Zbycie akcji Emitenta
51. 29.11.2011 51/2011 Korekta tytułu raportu bieżącego nr 48/2011- Pośrednie zbycie akcji Emitenta
52. 23.12.2011 52/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku.

Raporty Okresowe

l.p. Data Numer Rodzaj Okres
1. 21.03.2011 RS Roczny Rok 2010
2. 09.05.2011 QS Kwartalny I Kwartał 2011
3. 31.08.2011 PŚr Półroczny Półrocze 2011
4. 04.11.2011 QS Kwartalny III Kwartał 2011