Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku
4 stycznia 2016
 18:28,

Raport bieżący nr 1/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu
w dniu 04.01.2016 r., wybrała podmiot MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 44 lok. 9, 03-973 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7962397464, REGON 146897770 do przeprowadzenia badania Spółki.

MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła, że MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA będzie podmiotem do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za rok obrotowy 2015 oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ELKOP S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2016 roku.

Emitent informuje, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 68, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013 i 2014 oraz z przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2014 roku oraz okres pierwszego półrocza 2015 roku.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.