Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku
15 października 2014
 08:18,

Raport bieżący nr 63/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 14.10.2014 r., wybrała podmiot GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 20 A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000061094, NIP 5260014757, do przeprowadzenia badania Spółki.
GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o. o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68.
Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła, że GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o. o. będzie podmiotem do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za rok obrotowy 2014 oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ELKOP S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 roku.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.