Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku.
23 grudnia 2011
 07:56,

RB 52/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego rok 2011 a także przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Emitenta z pierwsze półrocze 2012r.

BDO Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Postępu 12 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr ewidencyjnym 3355.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego przez Radę Nadzorczą podmiotu.