Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz pierwsze półrocze 2013r.
16 stycznia 2013
 08:54,

RB 2/2013

Zarząd ELKOP S. A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 16.01.2013r. wybrała podmiot POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, jako podmiot, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres 2012 roku oraz pierwszego półrocza 2013 roku.

POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Łukaszewicza 1 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1806.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiot w przeszłości.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.